ఆర్ష ధర్మ విస్తృత ప్రవర్ధనము  కొరకు విస్తృతంగా వాడుకలో ఉన్న సంస్కృత వేద, పురాణ, వివిధ దేవతా సంబంధిత  శ్లోకాలు/మంత్రాలు తెలుగు భాషలో అందుబాటులోకి తెచ్చే  సదుద్దేశం తో చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నమే ఈ స్తోత్ర నిధి.


ధృవీకరించబడిన ఈ సేకరణలను సమీక్షించడం, సాధికారమైన సూచనలు చేయడం  మరియూ నూతన సేకరణల ప్రతులు అందించడం ద్వారా  మా ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇచ్చి ఈ బృహత్ కార్యక్రమం లో మాతో చేయి కలపండి.

www.stotranidhi.org Telugu Vedic Scriptures, Mahanysam, Rudram, Stotras, Suktas